MENU menu

NV 378/2001 Sb.

Provádím zpracování znaleckých posudků, cenových odhadů a expertíz v těchto oblastech:

  • aktuální ceny strojů a zařízení
  • posouzení technického stavu strojů a zařízení

Nařízením vlády č. 378/2001 Sb.se stanovují bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Jedná se o nařízení vlády, kterým je do českého práva zavedena evropská směrnice č. EU 89/655/EEC kodifikovaná směrnicí EU č.2009/104/ES (po kodifikaci je nový název směrnice EU „Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci“),

PRO POTŘEBY VAŠI FIRMY NABÍZÍM:

  • posouzení strojů a zařízení z hlediska "minimálních požadavků na bezpečný provoz a používání" dle NV 378/2001 Sb.
  • vypracování návrhu způsobu odstranění zjištěných nedostatků a neshod
  • zprostředkování případné realizace těchto návrhů renomovanými firmami
  • zajištění provedení nezbytných revizí, zkoušek a měření autorizovanými zkušebnami

Výše uvedené činnosti zahrnují prohlídku strojního zařízení, vypracování protokolu o zkoušce zařízení včetně fotodokumentace, případně vypracování návodu k používání a místního provozního bezpečnostního předpisu.